1. حسن امینی فر , منصور معتمدی , نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان , الهیات تطبیقی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۱-۱۲۶
 2. منصور معتمدی , جهان آرا شجاع نیا , خالد بن یزید: نخسین کیمیاگر در تمدن اسلامی , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۷-۹۶
 3. منصور معتمدی , مریم پورصادقی , عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی , پژوهشنامه ادیان , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۷۸-۱۰۹
 4. منصور معتمدی , ولی عبدی , نگرشی تحلیلی وانتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا , جستارهایی در فلسفه و کلام , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۲۸
 5. منصور معتمدی , حرانیان , دائره المعارف بزرگ اسلامی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۰۹-۳۱۴
 6. منصور معتمدی , ولی عبدی , بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن , رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۵
 7. منصور معتمدی , قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ , ادب و زبان فارسی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۰۱-۳۱۹
 8. منصور معتمدی , واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی , نامه فرهنگستان , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۶۶-۹۲
 9. منصور معتمدی , فرزانه باخدا , طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۸۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۵۳-۸۲
 10. منصور معتمدی , ولی عبدی , بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمری , ادیان و عرفان , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۲۳-۱۴۳
 11. منصور معتمدی , ولی عبدی , مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی , مطالعات عرفانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۲۲۷-۲۴۷
 12. منصور معتمدی , حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷, صفحه ۹۵-۱۱۵
 13. منصور معتمدی , آیین جاینی , دانشنامه جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸
 14. منصور معتمدی , کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۲۵۱-۲۶۴
 15. منصور معتمدی , برنابا , دائره المعارف بزرگ اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲