1. حسن امینی فر , منصور معتمدی , نگاهی به ردیه نویسی بر مسیحیت در حوزه آذربایجان , الهیات تطبیقی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۴-۲
 2. منصور معتمدی , جهان آرا شجاع نیا , خالد بن یزید: نخسین کیمیاگر در تمدن اسلامی , تاریخ و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۵-۴
 3. منصور معتمدی , مریم پورصادقی , عناصر عرفانی در ادبیات فارسی _ یهودی , پژوهشنامه ادیان , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۰۱۴-۲
 4. منصور معتمدی , ولی عبدی , نگرشی تحلیلی وانتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباء کلیسا , فلسفه و کلام , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶
 5. منصور معتمدی , حرانیان , دائره المعارف بزرگ اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 6. منصور معتمدی , ولی عبدی , بررسی مقایسه ای لوگوس مسیحیت با کلمه در قرآن , علوم قرآن و حدیث , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶
 7. منصور معتمدی , قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ , ادب و زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 8. منصور معتمدی , واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی , نامه فرهنگستان , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 9. منصور معتمدی , فرزانه باخدا , طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران , تاریخ و فرهنگ , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴
 10. منصور معتمدی , ولی عبدی , بررسی لوگوس/کلمه در مجادله های کلامی مسیحیان و مسلمانان در سده های نخستین قمری , ادیان و عرفان , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶
 11. منصور معتمدی , ولی عبدی , مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی , مطالعات عرفانی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 12. منصور معتمدی , حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب , تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷
 13. منصور معتمدی , آیین جاینی , دانشنامه جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸
 14. منصور معتمدی , کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 15. منصور معتمدی , برنابا , دائره المعارف بزرگ اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲